SHOPMOBILITY MELTON MOWBRAY Shopmobility Melton Mowbray logo

Our Trustees

Michael Kitching - Chair
Shopmobility Melton Mowbray

Michael Osborne - Treasurer
Shopmobility Melton Mowbray