SHOPMOBILITY MELTON MOWBRAY Shopmobility Melton Mowbray logo

Our Staff and Volunteers

Sarah Kirk - Coordinator
Shopmobility Melton Mowbray

Jane Morton - Saturday coordinator
Shopmobility Melton Mowbray

Mary - volunteer
Shopmobility Melton Mowbray